Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

20.12.2018

Konečným užívateľom výhod, ktorý sa zapisuje do obchodného registra je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej vyššie uvedené subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Konečným užívateľom výhod je osoba, ktorá:

 • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní
 • má právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti

Konečným užívateľom výhod sú obvykle spoločníci, akcionári, tichí spoločníci a niekedy tiež štatutári.

Firmy a organizácie, ktoré musia zapísať konečného užívateľa výhod

Konečného užívateľa výhod musia zapísať právnické osoby zapísané do obchodného registra (najmä obchodné spoločnosti a družstvá), ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Ďalej sa táto povinnosť vzťahuje aj na neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie, tieto budú povinne zapisovať konečných užívateľov výhod do príslušných registrov.

Takto zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne prístupné (nebude ich vidieť na www.orsr.sk ) a uvedené údaje budú poskytnuté len vymedzeným orgánom verejnej moci.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod, ktoré je potrebné uviesť:

 • Meno a priezvisko
 • Rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené
 • Adresa trvalého pobytu
 • Štátna príslušnosť
 • Druh a číslo dokladu totožnosti
 • Údaje zakladajúce postavenie konečného užívateľa - tu je potrebné v prvom rade určiť, či sa jedná o skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z jej činnosti alebo obchodu alebo o konečného užívateľa výhod - vrcholový manažment)

Lehota na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

 • Novozaložené spoločnosti, ktoré sú do obchodného registra zapisované od 01.11.2018, musia konečného užívateľa výhod zapisovať už pri prvozápise firmy do obchodného registra.
 • Existujúce spoločnosti, ktoré boli zapísané do obchodného registra do 31.10.2018, musia zabezpečiť zápis konečného užívateľa výhod najneskôr do 31.12.2019.
 • Informácie o konešných užívateľoch výhod sú firmy povinné pravidelne aktualizovať. 

Sankcie a prax spojená so zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra


Na rozdiel od iných zápisov zmien do obchodného registra, pri ktorých sa  platí súdny poplatok vo výške 66€, je zápis konečného užívateľa výhod bez tohto súdneho poplatku. 


V prípade, ak konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný včas, teda v lehote do 31.12.2019, spoločnosti hrozí uloženie pokuty až do výšky 3.310 €. 

Naša spoločnosť pre Vás túto službu ako aj iné zmeny v obchodných spoločnostiach rada zabezpečí. Požiadajte nás o cenovú ponuku prostredníctvom emailu euroacta@gmail.com alebo na tel. čísle 0940 850 155.