Konateľ s ručením neobmedzeným?

25.10.2020

Poznáte to, pred pár rokmi ste mali skvelý nápad a nepriestrelný podnikateľský plán. Vaše prvé kroky viedli k založeniu obchodnej spoločnosti, najčastejšie k spoločnosti s ručením obmedzeným, kvôli zníženiu rizika, že sa Vaše podnikanie dotkne Vášho osobného majetku. V tom lepšom prípade Váš biznis dodnes prekvitá a snáď ho nepribrzdila ani súčasná "Covid" kríza. V tom horšom prípade Vaše podnikanie po nejakom čase skončilo a Vám ostala na krku zadlžená a v súčasnosti tzv. Spiaca obchodná spoločnosť. Vaši veritelia na Vás nedosiahnu, pretože "eseročka" mala žiadny alebo iba nepatrný majetok a teda jej niet, ľudovo povedané, čo zobrať a Vy predsa ako konateľ za nič neručíte. Je to ale naozaj tak a vy môžete pokojne spávať?

Vopred upozorňujem čitateľov, že v článku nie sú na každom mieste použité exaktné právnické výrazy, z dôvodu čo najlepšieho pochopenia tých pre koho je tento článok primárne určený, teda najmä, nie však výlučne konateľov spiacich obchodných spoločností.

Existuje niekoľko spôsobov ako ukončiť existenciu obchodnej spoločnosti. Paradoxné je, že spoločnosť dokážete založiť v priebehu pár dní, avšak jej zrušenie a zánik dokáže byť otázkou aj niekoľkých rokov. Cieľom článku nie je rozobrať všetky formy a spôsoby zániku obchodnej spoločnosti. Cieľovou skupinou sú najmä konatelia zadlžených a predlžených spiacich spoločností.

Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Pri stanovení hodnoty záväzkov a hodnoty majetku sa vychádza z účtovníctva alebo z hodnoty určenej znaleckým posudkom, ktorý má pred účtovníctvom prednosť a prihliadne sa aj na očakávateľné výsledky ďalšej správy majetku, prípadne očakávateľné výsledky ďalšieho prevádzkovania podniku, ak možno so zreteľom na všetky okolnosti odôvodnene predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku pokračovať. Do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti, ani suma záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky. Definícia pochádza zo zákona o konkurze a reštrukturalizácií a to z dôvodu, že v prípade ak zistíte predlženie spoločnosti ste povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy ste sa dozvedeli alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohli dozvedieť o svojom predlžení. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka. Platí, že pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas sa medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným, jednoduchou spoločnosťou na akcie alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, dojednala zmluvná pokuta vo výške rovnakej ako je polovica najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť, t.j. 12.500,- EUR. Vzniku tohto nároku nebráni, ak je dlžník právnym nástupcom spoločnosti, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Dohoda medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným, jednoduchou spoločnosťou na akcie alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, ktorá vylučuje alebo obmedzuje vznik nároku na zmluvnú pokutu, je zakázaná; spoločenská zmluva ani stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť vznik nároku na jej zaplatenie. Spoločnosť sa nemôže nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty vzdať alebo uzatvoriť ohľadom tohto nároku dohodu o urovnaní; nepripúšťa sa započítanie, ani iný spôsob vyrovnania. Vznik nároku na zmluvnú pokutu sa nedotýka oprávnenia požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu.

Osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka zodpovedá za škodu spôsobenú veriteľom dlžníka porušením povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas. Na účel uplatnenia zodpovednosti podľa odseku 1 sa predpokladá, že návrh na vyhlásenie konkurzu nebol podaný včas aj vtedy, ak konkurz na majetok dlžníka nebol pre nedostatok majetku vyhlásený, bol z takéhoto dôvodu zrušený alebo ak exekúcia alebo obdobné vykonávacie konanie vedené voči dlžníkovi bolo z takéhoto dôvodu ukončené. Ak sa nepreukáže iná výška škody, predpokladá sa, že veriteľovi vznikla škoda v rozsahu, v akom pohľadávka veriteľa nebola uspokojená po zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka, zrušení konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka pre nedostatok majetku alebo ukončení exekúcie alebo obdobného vykonávacieho konania vedeného voči dlžníkovi pre nedostatok majetku.

V preklade do ľudskej reči, v prípade, že ste predlžený hrozí Vám pozícia konateľa s ručením neobmedzeným, čo znamená že ako konateľ zodpovedáte za dlhy spoločnosti, čo by nepochybne zasiahlo aj Váš osobný majetok a to predsa nechce nikto.

To, či je Vaša spoločnosť predlžená najjednoduchšie zistíte tak, že nazriete do súvahy a v časti pasíva nazriete na riadok č. 067 vlastné imanie. V prípade že je vlastné imanie záporné, s vysokou pravdepodobnosťou je Vaša spoločnosť predlžená. A ešte s vyššou pravdepodobnosťou ste prešvihli termín na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Takýchto spiacich zadlžených a predlžených spoločností sú v Obchodnom registri tisíce.

Ako sa do tejto situácie môžete dostať a ako z nej von?

V zásade úplne jednoducho, stačí mať za veriteľa niekoho kto riskne podanie veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu, či mať za veriteľa daňový úrad, Sociálnu poisťovňu alebo niektorú zo zdravotných poisťovní. Spolu s prichádzajúcou reformou Obchodného registra bude dochádzať čoraz častejšie k veriteľským návrhom konkurzu najmä zo strany daňových úradov. Na tomto mieste čitateľa upozorňujeme, že sme tu nezohľadnili aktuálnu "Covid" ochranu dlžníkov.

A ako z toho celého von? To si zatiaľ necháme pre seba, avšak pri osobnej, telefonickej či emailovej komunikácia Vám veľmi radi poradíme ako sa obchodnej spoločnosti "zbaviť" bez následkov pre Vás ako konateľa a zároveň bez toho, aby ste museli veriteľom uhradiť ich pohľadávky.